Website disclaimer

 

Aansprakelijkheid van de houder van de website jegens derden

De door Dakbloemenweide B.V. verstrekte informatie is ontleend aan bronnen

die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid

daarvan kan niet worden ingestaan. Dakbloemenweide B.V. streeft er voorts

naar om deze website voortdurend te onderhouden en te actualiseren, maar

kan er niet voor instaan dat de inhoud van (onderdelen van) deze website na

verloop van tijd of op het moment dat deze website geraadpleegd wordt nog

steeds juist, volledig of actueel is. De verstrekte informatie is dan ook

uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging

worden gewijzigd. Bezoeker van de website is zelf verantwoordelijk voor de

keuze - en het gebruik van de informatie.

De websites die vanuit deze website bezocht kunnen worden respectievelijk de

websites van waaruit deze website bezocht kan worden, zijn niet door

Dakbloemenweide B.V. ingericht en worden ook niet door Dakbloemenweide

B.V. onderhouden.

Dakbloemenweide B.V. aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade

in verband met het gebruik van deze website en de informatie (of de

onmogelijkheid die te gebruiken), daaronder begrepen schade veroorzaakt door

virussen of onjuistheid of onvolledigheid van (i) de informatie, (ii) informatie

op of via een website waarnaar op de website verwezen wordt, of (iii)

informatie van of via een website die naar een website verwijst, (iv) informatie,

die zonder voorafgaand overleg met ons op de website wordt geplaatst.

De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid

geldt niet voor zover schade het gevolg is van een bewust roekeloze of

opzettelijke tekortkoming van Dakbloemenweide B.V.